• Ακτινογραφίες
  •  Υπερηχοτομογραφία με την συνεργασία εξειδικευμένου συναδέλφου .